باور نكن تنهاييت را من در تو پنهانم تو در من

 از من به من نزديك تر تو از تو به تو نزديك تر من

باور نكن تنهاييت را تا يك دلو  يك درد داريم

تا در عبور از كوچه ي عشق بر دوش هم سر ميگذاريم

دل تاب تنهايي ندارد باور نكن تنهاييت را

هر جاي اين دنيا كه باشي من با توام تنهاي تنها

من با توام هر جا كه هستي حتي اگر با هم نباشيم

حتي اگر يك لحظه يك روز با هم در اين عالم نباشيم

اين خانه را بگذارو بگذر با من بيا تا كعبه ي دل

باور نكن تنهاييت را من با توام منزل به منزل!